Skip to main content

תנאי שימוש

 |  Yossi Demri

תקנון אתר Y4PC

אודות האתר:

אתר "Y4PC " (דומיין: www.y4pc.co.il) (להלן:"האתר") מושתת על הרעיון לפיו  כל משתמש יוכל לקבל מידע טיפים ומדריכים בנושא המחשבים והסלולר. האתר חרט על דגלו את ערכי האמינות והשקיפות והינו אתר מידע בלבד. אנו שואפים לספק לקהל הגולשים הרחב אתר בו יהיו מדריכים וטיפים בנושא מחשבים וסלולר.

השימוש באתר, בתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.

תנאים מקדמיים לפני גלישה באתר:

1. תקנון האתר כמוהו כהסכם בינך לבין האתר ו/או בעליו.

2. טרם גלישתך באתר עליך לקרוא את התקנון ולהסכים לאמור בו. אם אינך מסכים לתקנון, אל תגלוש באתר.

3. הינך מצהיר כי אתה בן 18 לפחות, או שאתה מתחת לגיל 18 ויידעת את הוריך בדבר הרשמתך לאתר, קיבלת את הסכמתם לכך, וכי הוריו הסכימו לקבלת התנאים לרבות תנאי הגבלת האחריות כאמור לעיל.

4. לא להשתמש ו/או להעלות לאתר תכנים אסורים כהגדרתם לעיל ובכלל זה מבלי לגרוע מכלליות האמור, תמונות ו/או קטעי וידאו המכילים אופי מאיים ו/או בוטה ו/או גזעני ו/או מעליב ו/או פורנוגראפי ו/או מיני ו/או בוטה ו/או שעלול לפגוע ברגשות הציבור;

5. לא להציק לגולשים אחרים בבקשות מטרידות ובאמירות מגונות;

6. לא לכלול בתוכן גולשים המועלה על ידך לאתר, כל חומר המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו', הפרת זכויות קניין רוחני ו/או אחרות של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין;

7. לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים אחרים.

8. לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי כל דין;

9. לא להעלות לאתר חומר שידוע לגולש שהוא שקרי או מטעה;

10. לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ו/או הפוגע בפרטיותו של אדם ובכלל זה לא לפרסם פרטים אישים של גולשים אחרים או מספר טלפון;

11. לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;

12. לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק;

13. לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) ,יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995 והוראות כל דין;

14. לא לשלוח הודעות דואר אלקטרוני באופן המעורר תלונות מצד המקבלים;

15.לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

16.לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

17. לא לכלול בפרט כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981;

18. לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה;

19.בעל האתר, לפי שיקול דעתו המוחלט, רשאי להפסיק בכל עת את מתן שירותי האתר או חלקם. החליט בעל האתר לעשות כן, רשאי הוא למסור על כך הודעה מראש על ידי פרסום כללי באתר ו/או על-ידי משלוח ההודעה לתיבת הדואר האלקטרוני של המשתמשים באתר. בכל מקרה,בעל האתר לא יהיה חייב להודיע לכל משתמש באופן אישי על הפסקת איזה מהשירותים באתר.

20.יש להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר.

21. התקנון כתוב, מטעמי נוחות, בלשון זכר אךהוא מתייחס לזכר ונקבה כאחד.

22. הרשמה לאתר (רשימת תפוצה) והשימוש באתר יחשבו כהסכמה חד משמעית מצידך לפעול בהתאם לתנאים הרשומים בתקנון זה ובתנאי הרשמה לתקנון.

23. הרשמה לאתר (לרשימת תפוצה) והשימוש באתר יחשבו כהסכמה לכך שבעל האתר ו/או כל מי מטעמו רשאי לשלוח כל דבר פרסום לתיבת הדואר האלקטרוני של המשתמש.

24. הינך מאשר ומודע לכךכי אין אנו יכולים לבדוק ולאמת כל משחק הנמצא באתר. אין אנו אחראיים על המתפרסםבאתר, על התכנים הקיימים בו ועל ההודעות השונות.

25. אין האתר אחראי לכל נזקים שיגרמו לצד ג´ כתוצאה מהתכנים, לכלנזק באתר שיגרם ע"י צד ג´ , ולא אחראי לפגיעה בצד ג´ מכל תוכן פוגעני.

26. המבצעים והתכנים באתר מסופקים לך כמות שהם (AS IS), ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר ו/או מי מטעמו ו/או כל צד שלישי המשתף עמו פעולה בקשר למי מן המבצעים, בגין המבצעים, הוראותיהם, תנאיהם, ניהולם, בחירת הזוכים בהם וכו'.

27. אתה מסכים באופן מפורש לכך שבכל מקרה בעל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר יגרמו לך בכל הקשור למבצעים לרבות ומבלי לגרוע: (א) אי תאימות ו/או איכות הפרסים וההטבות המוצעים תחת המבצעים (ב) אובדן, ו/או שיבוש בנתוני משתמשים שנרשמו למי מן המבצעים (ג) גישה ללא הרשאה או שינוי ללא הרשאה של תכנים או נתונים שלך או כאלו שנשלחו אליך.

בעל האתר שומר לעצמו זכות:

28.   לבצע שינוים באתר.

29.   להכניס שינויים בתקנון באופן חד-צדדי.

30.   לבצע שינויים בשירותים.

31.   למחוק משתמשים מרשימת התפוצה.

32.   לעשות שימוש בפרטי מצטרף לרשימת תפוצה למטרת פרסום או מסירת נתונים לאתרים חיצוניים (צד ג') ללא התרעה מראש.

רישום לאתר ופרטי משתמש

33.   באתר תמצא הרשמה לרשימת תפוצה. תוכל ליהנות ממידע עדכני ו/או מבצעים ו/או הצעות ו/או כל דבר פרסום שישלח ע"י בעל האתר ו/או מי מטעמו לאחר שתשלים את תהליך ההרשמה ותמסור את הפרטים המתבקשים במהלכו. 

34.  בעת מילוי פרטיך במסגרת ההרשמה לרשימת התפוצהאין להשתמש, בתהליך הרישום, בפרטים כוזבים ו/או בלתי נכונים ו/או בלתי מדויקים ו/או בלתי מלאים ו/או שאינם שייכים לך;

35.   הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש ומידע נוסף שיצטבר אודותיו יישמרו במאגר המידע של האתר, לשם ביצוע אחת ו/או יותר מן המטרות הבאות: השגת מידע על ידי בעל האתר ו/או מי מטעמו ו/או גורמים אחרים מכל מקור וגורם חוקי, וביצוע כל שימוש חוקי במידע בהתאם להוראות כל דין ו/או להסכמה מפורשת ו/או משתמעת של לקוחות וצדדים שלישיים; ביצוע פעילות האתר, כפי שתהיה מעת לעת, לרבות יצירת קשר עם נרשמים לרשימת התפוצה, פרסום, שיווק וקידום מכירות; מתן שירותי דיוור, לרבות דיוור ישיר, על ידי בעל האתר ו/או מי מטעמו ו/או גורמים אחרים, ללקוחות וצדדים שלישיים; איסוף מידע אודות לקוחות וצדדים שלישיים ופעילותם, ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי בעל האתר ו/או מי מטעמו ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים; שימוש במידע על ידי בעל האתר, ידיעות אינטרנט ותאגידים נוספים, לרבות הפועלים מטעמם ו/או עבורם, לצרכים מסחריים ואחרים.

36.   הרשמתך לאתר כאמור, ישמשו כאישור מטעמך להיכלל ברשימת מקבלי דיוורים ו/או דברי פרסומת מטעם גופים מסחריים שונים לרבות האתר וזאת בדוא"ל. על אף האמור, תוכל לבטל את הרשמתך לרשימת התפוצה ע"י הודעה לבעל האתר על סירובך להמשיך ולקבל דברי פרסומת ועד שלא תעשה כן, תמשיך לקבל דברי פרסומת כאמור.

קניין רוחני

37.   זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של בעל האתר, או של צדדים שלישיים שהעניקו לבעל האתר הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, בעל האתר הינו הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו - למעט תכני גולשים. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לפרסם ו/או לשדר ו/או לשנות ו/או להעביר ו/או למכור ו/או להפיץ ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת בעל האתר.

תכני גולשים

38.   הגולש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע ו/או טקסט ו/או מוסיקה ו/או צליל ו/או תמונה ו/או גרפיקה ו/או וידאו ו/או משחק וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו לאתר הוא באחריותו הבלעדית בלבד. הגולש מתחייב כי כל חומר שיפרסם כאמור וכל חומר אחר יהיו הולמים ולא יפגעו בכל זכות של אדם אחר ו/או לרבות זכויות קניין רוחני. הגולש לא יעלה לאתר ו/או ישלח באמצעותו כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים, ו/או חומר פרסומי ומסחרי כלשהו, ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום נזקים לחברה.

39.   הגולש מצהיר ומאשר כי כל תוכן גולשים שיעלה לאתר, הינו בבעלותו ובאחריותו המלאה והבלעדית, וכי לא חלה שום מניעה ו/או מגבלה המונעת ממנו להעלות את תוכן הגולשים לאתר ובכלל זה להעמידו לרשות הציבור באתר ו/או לפרסמו ברבים.

40.   הגולש מתחייב לפטור את האתר ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמו באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו ו/או ייגרמו לגולש והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלה ו/או המופיע באתר.

41.   בעל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי, רשאי להתלונן לחברת פייסבוק ולהתריע על תוכן לא הולם ו/או לסרב לפרסם ו/או למחוק ו/או לערוך שינויים באופן מלא או חלקי, בתכני הגולשים בין אם טרם הועלו לפרסום ובין אם כבר פורסמו, ללא צורך בהסכמת המשתמש ו/או מתן הודעה מוקדמת למשתמש, מבלי שיהיה בזכותו כאמור כדי לגרוע מאחריות הגולש לתוכן הגולשים שיעלה לאתר כמפורט בתנאים אלה.

42.   בעל האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשלב באתר ו/או באתרי ידיעות אינטרנט, פרסומות מסחריות ואחרות, אשר יתייחסו, במישרין ו/או בעקיפין, לתוכן הגולשים.

43.   הגולש לא יעלה לאתר ולכל שירות בו כל תוכן המהווה תכנים אסורים.

44.   הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים.

45.   כל שימוש על ידי צד ג' בתוכן הגולשים, ללא אישור בעל הזכויות, מהווה, בין היתר, הפרה לפי דין.

46.   הגולש מתחייב לפצות ולשפות את בעל האתר בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לבעל האתר, והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתוכן גולשים המועלה באתר, וזאת מיד לאחר דרישתו הראשונה של בעל האתר.

47.   הגולש מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי בעל האתר בקשר עם תוכן גולשים כאמור.

48.   במקרה ומכל סיבה שהיא, יחליט בעל האתר להפסיק לספק חלק מהשירותים באתר, אשר במסגרתם נאגר תוכן גולשים כהגדרתו להלן, או במקרה של הפסקת שירות חלקית או זמנית ו/או פקיעת זכויותיך בשירות, בעל האתר רשאי למחוק ו/או לא לגבות ו/או לשמור כל מידע ו/או תוכן גולשים שהועלה על ידך ו/או נצבר לגביך במסגרת פעילויותיך באתר, וזאת בלא צורך במתן הודעה מראש על-כך. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעל האתר בגין הפסקת שירותים חלקית או מלאה כאמור, מחיקת מידע על-פי סעיף זה וכל נזק, אבדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לך, אם יגרמו, עקב זאת. 

הגבלת אחריות

49.   בעל האתר אינו מתחייב שהאתר ו/או השירותים הכלולים בו לא יופרעו.

50.   בעל האתר אינו מתחייב כי השירותים באתר יינתנו כסדרם בלא הפסקות ו/או יתקיימו בבטחה ו/או ללא טעויות.

51.   אספקת השירותים ע"י בעל האתר תלוי, בין היתר, בצדדים שלישיים המספקים שירותים לאתר. בעל האתר אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

52.   בעל האתר אינו אחראי לתוכן השירותים ו/או לזמינות השירותים ו/או למהימנות השירותים ו/או לאמינות ולדיוק של תוכן גולשים.

53.   בעל האתר אינו אחראי לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תוכן גולשים ו/או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולשים באתר ובשירותים המוצעים והנכללים בו.

54.   בעל האתר אינו אחראי לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של הגולש אשר מועלים לאתר באמצעות האתר ו/או באמצעות פייסבוק ו/או לכל שירות אחר של האתר.

55.   הגולש מתחייב שכל מסר ו/או מידע ו/או טקסט ו/או מוסיקה ו/או צליל ו/או תמונה ו/או גרפיקה ו/או וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני.

56.   הגולש לא יעלה לאתר כל תוכן או חומר בלתי חוקי, מאיים ו/או מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה ו/או פורנוגרפיה ו/או גזענות ו/או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים.

57.   הגולש לא יפרסם ו/או יעלה לאתר ו/או לכל שירות אחר של החברה תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית ו/או להקים עילה לתביעה אזרחית ו/או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין.

58.   הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים.

59.   הגולש לא יעלה לאתר חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום לחברה נזקים.

60.   בעל האתר אינו עורך ו/או מפקח על התכנים המועלים לאתר על ידי הגולשים ו/או כל צד ג' ואינו אחראי לתכנים אלה ו/או לכל פגיעה ו/או נזק ו/או תוצאה שינבעו מהסתמכות על התכנים ו/או מן השימוש בהם.

61.   לבעל האתר הזכות המלאה להסיר ו/או לערוך תכנים כאמור ו/או לסרב להעלותם במידה ואלו ימצאו, על פי שיקול דעתו הבלעדי, פוגעים ו/או שאינם ראויים לפרסום ו/או הצגה באתר וזאת אף מכל טעם אחר לרבות בקשת גולשים.

62.   בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לתבוע פיצוי עבור כל נזק שיגרם לו ו/או למי מטעמו בעקבות התכנים האסורים.

63.   בעל האתר אינו שולט ו/או מפקח ו/או אחראי על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) לנוחיות הגולשים מתוך האתר.

64.   בעל האתר אינו מתחייב כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל.

65.   פרסום תוכן גולשים או הצבת קישור באתר על ידי בעל האתר לא תתפרש כהצעה לגולש ו/או כהבעת תמיכה ו/או עידוד ו/או הסכמה ו/או מתן חסות של בעל האתר לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.

66.   כל הסתמכות של הגולש על כל תוכן ו/או מידע ו/או פרסומות ו/או מוצרים ו/או דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו המלאה והבלעדית.

67.   בעל האתר אינו אחראי לתוכן הפרסומים המפורסמים באתר ע"י מפרסמים. כל חומר פרסומי שהועלה לאתר ע"י מפרסם הוא באחריותו הבלעדית. בעל האתר אינו עורך ו/או מפקח על התכנים הפרסומים המועלים לאתר ואינו אחראי לתכנים המופיעים בו. עם זאת, בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתו הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.

68.   תכנים ו/או השירותים השונים המוצעים באתר ניתנים לשימוש כפי שהם (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעל האתר ו/או מי מטעמו בגין תכונות האתר והשירותים המוצעים בו לרבות יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתה לצרכיך ולדרישותיך.

69.   לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין טיב המידע ו/או השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של הגולש.

70.   הגולש מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד בעל האתר ו/או כנגד מי מטעמו.

הגנת הפרטיות

71.   הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שבעל האתר יוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים.

72.   בעל האתר רשאי להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיו.

73.   בעל האתר מקפיד לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והוא ישמור על פרטיות הגולשים ולא יגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליו, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולש באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו.

74.   בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לחשוף את פרטי הגולש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עשה/עושה באתר, בהתאם להוראות צו של רשות מוסכמת ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין הגולש לבין בעל האתר ו/או במקרה של הפרת התנאים ע"י הגולש ו/או במקרה שבעל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף ו/או לרכוש שלו או של כל אחד אחר לרבות הגולש.

75.   בעל האתר רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שהוא עצמו יפרסם ובין אם מידע שיקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. עם זאת, בעל האתר לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

76.   בעל האתר אינו אחראי אודות המידע של גולשי האתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד בעל האתר ו/או מי מטעמו עקב פריצה לאתר ו/או למידע שלך השמור באתר.

77. ייתכן כי לעיתים האתר יעשה שימוש ב-"עוגיות/קוקיס" (Cookies). הקוקיס, Cookies, הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר בעת כניסתך לאתר, בהנחה שהגדרות הדפדפן שלך מאפשרות זאת. באמצעות ה- Cookies נאסף מידע אנונימי הדרוש לנו לצורך התפעול השוטף התקין והמיטבי של האתר, לאבטחת מידע ושמירת פרטים (להלן: "המידע"). הקוקיס מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת באתר, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, ומדורים ומידע שהשתמשת בהם במסגרת גלישתך באתר. באמצעות המידע ניתן להתאים את האתר להעדפותיך האישיות וכך להקל על שימושך באתר. ייתכן שנעשה שימוש במידע לצורך הצגת מודעות והצעות למוצרים ולשירותים שונים של החברה בעת ביקורך באתר ו/או בעת גלישתך באתרים אחרים. כמו כן, לעיתים הקוקיס משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטייך האישיים מחדש, אם והיכן שתתבקש לכך, בכל ביקור חוזר במדורים הרלבנטיים באתר שמחייבים רישום והזנת פרטים. המידע שבקבצי הקוקיס מוצפן. אנו נוקטים צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן. חלק מהקוקיס יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן וייתכן שאחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח.

78. אם אינך רוצה לקבל קוקיס, תוכל לחסום ו/או למחוק את האפשרות באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עם זאת, עלייך לדעת כי חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שלא תוכל ליהנות מחלק מהפונקציות והשירותים שבאתר או באתרים אחרים, בהתאם להגדרות הדפדפן.

79. מפעיל האתר רשאי להעביר מידע משתמשים לצד הרוכש במקרה של רכישה או שינוי שליטה.

80. ברגע שהגולש יהפוך למשתמש הוא יקבל חשבון וסיסמא. המשתמש הוא האחראי הבלעדי לשמירת סודיות חשבונו וסיסמתו ולכל הפעולות המבוצעות בחשבונו. על המשתמש ליידע את מפעיל האתר באופן מיידי על כל פעולה שבוצעה בחשבונו ללא הרשאה.

81. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגי המשתמש, מוצרים ושירותים שרכש או ביקש לרכוש, מידע או פרסומות שקרא, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו ועוד. מפעיל האתר ישמור את המידע במאגריו. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שימסור המשתמש בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
א. כדי לאפשר למשתמש להשתמש בשירותים שונים באתרים ולקבל הטבות למוצרים של שותפותיה העסקיים.

ב. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את מפעיל האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את המשתמש אישית.

ג. מפעיל האתר רשאי לשלוח אל המשתמש מדי פעם בדואר אלקטרוני או בדרך אחרת מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים (דיוור ישיר). בכל עת יוכל המשתמש לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.

82. האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. המידע ב- Cookies מוצפן, ומפעיל האתר נוקט צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי מפעיל האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. אם המשתמש לא ירצה להמשיך שימוש Cookies, הוא יוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. עם זאת, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

בשימוש באתר, מסכים המשתמש לאיסוף ושימוש במידע עליו כפי שמתואר במדיניות זו ובתנאי השימוש. מפעיל האתר יכול להחליט לשנות את מדיניות הפרטיות הזו מעת לעת. כאשר תשונה מדיניות זו יעדכן מפעיל האתר דף זה. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל ומאשר כי השימוש לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה בכל פיצוי כלשהו.

83. חלק מהקישורים המופיעים באתר הם קישורים מסוג "שותפים" או "Affiliate" בלעז, וייתכן שבעל האתר יקבל תשורה בגין אותו קישור, אך תשורה זו אינה משפיעה על המחיר שאותו ישלם הקונה. עמלות אלו תורמות להתפתחות האתר ולהחזרת ההוצאות הכרוכות באחזקת אתר, תשלום לכותבים ולבעל האתר המשקיעים זמן רב ביצירת תכנים לאתר.

ניתוק, הפסקה ושינויים

84.   בעל האתר רשאי להסיר כל תוכן מהאתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים.

85.   בעל האתר רשאי לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים באתר באופן מלא ו/או חלקי לגולש ספציפי ו/או לכלל הגולשים וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים.

86.   בעל האתר רשאי לנתק ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה.

87.   אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על בעל האתר אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאים.

88.   בעל האתר רשאי לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכול, בלא צורך להודיע לגולש.

89.   לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעל האתר בשל ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

פניות גולשים

90.   בעל האתר מקפיד על קיום הוראות החוק והוא מכבד את זכויותיהם של משתמשי האתר ואחרים ובכלל זה זכותם לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו וכן בכל פנייה בנוגע לאתר ו/או לשירותים המסופקים במסגרתו, תוכל להפנות אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.

91.   ניתן לפנות אלינו בדף צור קשר וצוות האתר, יעשה כמיטב יכולתו לטפל בעניין .

שיפוי בעל האתר

92.   אתה תשפה את בעל האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה שייגרמו לו - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון שימוש זה או כל זכות צד ג'.

סמכות השיפוט

93.   סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מהסכם זה או השירות תהא לבית המשפט המוסמך בחיפה. ואתה מסכים לתניית שיפוט זו.

94.   במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

| אולי יעניין אותך גם


 הצטרפו אל +900 גולשים, המקבלים עדכונים שוטפים על תוכן עדכני ובלעדי של חדשות, מדריכים וסיקורים למחשבים ולסלולר